Vedtægter

§ 1 – Navn

Navn: Lunderskov Badminton Klub
Hjemsted: Kolding Kommune
Stiftet den: 23. februar 2005

 

§ 2 – Formål

Klubbens formål er at dyrke badminton og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i klubben.

 

§ 3 – Optagelse af medlemmer

Stk. 1: Der optages enhver – aktivt eller passivt medlem – som vil respektere klubbens love.
Stk. 2: Medlemmer er underkastet klubbens love samt de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser og reglementer.

 

§ 4 – Kontigent

Stk. 1: Klubbens kontigent fastsættes af bestyrelsen.
Stk 2.: Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3: Indbetalingsprocedure fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 5 – Udelukkelse

Stk. 1: Når et medlem er i kontigentrestance eller andre økonomiske restancer, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Enhver, der er udelukket på grund af kontigentrestance, kan ikke optages som nyt medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Stk. 2: Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn modvirker klubbens interesser, eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes karantæne. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem.

Stk. 3: Såvel den karantæne ramte som den ekskluderede kan få sin sag forelagt til afgørelse på først kommende generalforsamling, på hvilket den pågældende har ret til at være tilstede under sagens behandling.

 

 

§ 6 – Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, nyhedsbrev og eventuelt lokalavis.
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dagsorden.

Stk. 3: Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt bestyrelsen måtte indbyde.

 1. Aktive og passive medlemmer, som er fyldt 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen.
 2. Aktive medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, har taleret på generalforsamlingen.
 3. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 7 – Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand (i lige år)
 6. Valg af kasser (i ulige år)
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (i ulige år)
 9. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Eventuelt

 

§ 8 – Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne.

Stk. 2: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dvs. den person/det forslag, der får flest stemmer, er valgt/vedtages.

Stk. 3: Afstemningen på generalforsamlingen skal ske skrifteligt, når dirigenten bestemmer dette, eller når 1 medlem ønsker det.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne indsættes, i det omfang dirigenten bestemmer.

Stk. 4: Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der har stemmeret.

 

§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 10 – Bestyrelse – Udvalg

Stk. 1: Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til klubbens vedtægter og lovgivningen.

Stk. 2:  Bestyrelsen består af mindst 5 personer:

 1. Formand
 2. Kasserer
 3. Bestyrelsesmedlemmer

Stk. 3: Valgbar til bestyrelsen er personer, der er fyldt 16 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær samt (de af bestyrelsen nedsatte udvalg) repræsentanter i permanente udvalg.

 

§ 11 – Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer – heriblandt formanden – er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 15.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

 

§ 12 – Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

§ 13 – Revision

Stk. 1: På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer.
Stk. 2: Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

 

§ 14 – Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 15 – Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til badmintonmæssige formål.